На вниманието на зрелостниците:

ДЗИ 2022/2023 учебна година

 

ЗАПОВЕДИ:


№ РД 09 - 4063/30.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката

№ РД 09 - 4060/30.08.2022 г. на Министъра на образованието и науката

 

Сесия май - юни  
 ♦ Български език и литература19 май 2023 г., начало 8:30 ч.
 ♦ Втори държавен зрелостен изпит/ЗДИ за ППК - 23 май 2023 г., начало 8:30 ч.

 ♦ Допълнителни д ържавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 26 май - 31май 2023 г.:

  Сесия август- септември  
 ♦ Български език и литература - 24 август 2023г., начало 8:30 ч.
 ♦Втори държавен зрелостен изпит/ЗДИ за ППК - 25 август 2023 г., начало 8:30 ч.
 ♦ Държавни зрелостни изпити по желание на ученика в периода 28 август - 1 септември 2023 г.: 

Подаване на заявления от 6.02.2023- 21.02.2023г.

 

Учебно - изпитни програми:

План

за информационна кампания във връзка с ДЗИ

за учебната 2022/2023г.

 

Дейности
Срок
Отговорник
1. Запознаване срещу подпис зрелостниците и родителите им и връчване копие от заповед № РД 09 - 4063/30.08.2022 г. на Министъра на МОМН за училищния график на дейностите за провеждане на ДЗИ през учебната 2022/2023г. 20.02.2023г.

Директора, Председателя на ЗК

2. Подаване на заявления от зрелостниците за допускане до ДЗИ и издаване на служебни бележки за подадено заявление за допускане до ДЗИ 6.02.2023- 26.02.2023г. Класните ръководители
3. Справка за зрелостниците, които са заявили желание за допускане ДЗИ 26.02.2023 г. Председателя на ЗК
4. Контролно сверяване на подадените заявления на зрелостниците и въведената информация в програмния продукт за ДЗИ 26.02.2023г. Класните ръководители
5. Допускане на учениците до ДЗИ 18.05.2023г. Председателя на ЗК
6. Справка за зрелостниците допуснати да ДЗИ 18.05.2023г. Т.Андреева
7. Издаване на служебни бележки за допуснат до ДЗИ кандидат 18.05.2023г. Председателя на ЗК
8. Изнасяне на информационно табло списъка с допуснатите кандидати до явяване на ДЗИ 18.05.2023г. Зрелостната комисия
9. Огласяване на списъците с разпределението на зрелостниците по училища, сгради и зали 18.05.2023г. Председателя на ЗК
10. Подаване на информация за броя на явилите се зрелостници в деня на изпита деня на изпита М.Мехмедова
11. Обявяване на резултатите от ДЗИ 9.06.2023г. Председателя на ЗК

 

Държавни изпити по теория на професията

Със заповед № РД 09 - 4060/30.08.2022 . на Министъра на образованието и науката

са определени следните дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията/специалността

за придобиване степен на професионална квалификация,