Административно звено, в което се подават документите и се получава информация за хода на преписката:
ПГСС "Златна нива"
Адрес: обл. Бургас, общ. Бургас, гр.Айтос, ул. "Славянска" № 50, п.к. 8500
GSM: 0888206682
Адрес на електронна поща: pgss_aitos@abv.bg
Работно време: от 08:00 до 16:30 часа

Изисквания, процедури, инструкции: Разглеждане на подадените документи

Образци:

1. Заявление за достъп до обществена информация

2.Протокол за приемане на устно заявление за ДОИ

Заплащане:

За услугата се заплаща такса

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:
По банков път