Закон за предучилищното и училищно образование глава 14 Обществени съвети

Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Покана за учредително събрание

Заповед за определяне членовете на обществения съвет в ПГСС "Златна нива"

Бюджет 2017

Изпълнение на бюджет 2016

План прием за 8ми клас през учебната 2017/2018 година

План прием за 9 ти клас през учебната 2017/2018 година