З А П О В Е Д

№ 4156-37

гр. Айтос, 14.09.2009год.

На основани чл. 147 ал.1 т.1 и чл. 84 ал. 1 и ал.2 т.1 и т.2 от Правилника за прилагане закона за народна просвета и чл. 5 от Правилника за дейността на ПГСС”Златна нива” гр. Айтос

Определям

Учениците, които ще се обучават в самостоятелна форма през учебната 2009/2010г.по специалности както следва:

 

1.Василка Тодорова Николова - ІХ клас Земеделско стопанство

2. Димитър Енчев Георгиев - ІХ клас Цветарство

3. Екдание Али Велева - ІХ клас Земеделско стопанство

4. Емине Асенова Георгиева - ІХ клас Цветарство

5. Живка Иванова Иванова-Илиева - ІХ клас Говедовъдство

6. Златка Димитрова Тодорова - ІХ клас Селски туризъм

7. Ивайло Николаев Петров - ІХ клас Производител на селскостопанска продукция

8. Кезим Хасан Исмаил - ІХ клас Трайни насаждения

9. Минчо Йорданов Минчев - ІХ клас Производител на селскостопанска продукция

10. Осман Турсун Мюмюн - ІХ клас Трайни насаждения

11. Юмер Ебазир Хамза - ІХ клас Селски туризъм

12. Валентина Юлиянова Каталиева - ХІ клас Земеделско стопанство

13. Венцислав Стефанов Стоянов - Х клас Производител на селскостопанска продукция

14.Гюлсум Селиман Хамза - Х клас Земеделско стопанство

15. ЗекиеГюрсел Юсеин - Х I клас Земеделско стопанство

16. Иван Милков Костов - Х клас Цветарство

17. Лазар Димитров Димитров - Х клас Трайни насаждения

18. Минивер Ахмед Мехмед - Х клас Трайни насаждения

19.Мюмюне Ейвазова Салимехмедова - Х клас Земеделско стопанство

20. Руфат Шабан Топал - Х клас Трайни насаждения

21. Азизе Насуф Кадир - ХІ клас Трайни насаждения

22. Ахмед Исмаил Али - ХІ клас Трайни насаждения

23. Димитър Андреев Андонов - ХІ клас Говедовъдство

24. Константин Живков Костов - ХІ клас Трайни насаждения

25. Марина Желчева Николова - ХІ клас Ветеринарен техник

26. Марчо Дечев Момчилов - ХІ клас Производител на селскостопанска продукция

27. Юри Димитров Ясенов - ХІ клас Говедовъдство

28. Айхан Мюмюн Ахмед - ХІІ клас Ветеринарен техник

29. Акиф Байрям Терзи - ХІІ клас Говедовъдство

30. Анелия Георгиева Вичева - ХІІ клас Ветеринарен техник

31. Бейзат Мехмедали Хасан - ХІІ клас Трайни насаждения

32. Димитър Петков Дърмонов - ХІІ клас Говедовъдство

33.Ерджан Исметов Хасанов - ХІІ клас Говедовъство

34.Златка Цветалинова Цонева - ХІІ клас Ветеринарен техник

35.Ибрям Ейваз Мехмед - ХІІ клас Говедовъдство

36.Мехмед Рушенов Мехмедов - ХІІ клас Трайни насаждения

37.Мехмед Хасанов Мехмедов - ХІІ клас Трайни насаждения

38.Мийрем Ахмед Селим - ХІІ клас Говедовъдство

39.Нели Златкова Дичева - ХІІ клас Говедовъдство

40.Петър Савов Лефтеров - ХІІ клас Трайни насаждения

41.Реджеб Сали Иляз - ХІІ клас Говедовъдство

42.Риза Юксел Керим - ХІІ клас Трайни насаждения

43.Севгин Ибрям Хасан - ХІІ клас Трайни насаждения

44. Сюлейман Гюнер Сюлейман - ХІІ клас Говедовъдство

45. Тургай Фератинов Мурадов - ХІІ клас Говедовъдство

46. Хабибе Мюмюн Ферад - ХІІ клас Трайни насаждения

47. Хасан Исметов Хасанов - ХІІ клас Говедовъдство

48. Цонка Денева Чешмеджиева - ХІІ I клас Ветеринарен техник

49. Шефки Мюмюнали Шефки - ХІІ клас Говедовъдство

50. Джюнеит Рафет Шабан - ХІІ клас Трайни насаждения

51. Антон Петков Танев - ХІІ I клас Ветеринарен техник

52. Джунейт Георгиев Пенев - ХІІ I клас Ветеринарен Техник

53. Катя Стефкова Стефанова ХІІІ клас Ветеринарен техник

54.Красимир Димитров Димитров - ХІІІ клас Ветеринарен техник

55.Кремена Драгнева Георгиева - ХІІІ клас Ветеринарен техник

56.Кристина Валентинова Георгиева - ХІІ клас Ветеринарен техник

57.Мартин Димчев Димитров - ХІІІ клас Ветеринарен техник

58.Матей Петров Янев - ХІІІ клас Ветеринарен техник

59.Метин Юсеин Ахмед - ХІІІ клас Ветеринарен техник

60.Невади Фикрет Хюсеин - ХІІІ клас Ветеринарен техник

61.Николай Михайлов Михалев - ХІІІ клас Ветеринарен техник

62.Николай Стойчев Стойчев - ХІІІ клас Ветеринарен техник

63.Радослав Николаев Петров - ХІІІ клас Ветеринарен техник

64.Станимира Здравкова Георгиева - ХІІІ клас Ветеринарен техник

65.Фаик Зюлкяров Фейзиев - ХІІІ клас Ветеринарен техник

66.Фикрет Айнур Хасан - ХІІІ клас Ветеринарен техник

67.Христо Руменов Николов - ХІІІ клас Ветеринарен техник

68.Юсеин Мехмед Камбур - ХІІІ клас Ветеринарен техник

69.Яна Светославова Йовчев - ХІІІ клас Ветеринарен техник

2. Учениците от самостоятелна форма на обучение се явяват на изпити в рамките на една учебната година :

- І-ва редовна сесия - през месец януари – ½ от изпитите

Срок за подаване на заявление за явяване на изпити - до 20.12.2009г.

- ІІ-ра редовна сесия през месец април за учениците от ХІІ клас – ½ от изпитите

Срок за подаване на заявление за явяване на изпити - до 31.03.2010г.

- ІІ-ра редовна сесия през месец май за учениците от ІХ, Х, ХІ и ХІІІ клас - ½ от изпитите

Срок за подаване на заявление за явяване на изпити - до 30.04.2010г.

и две поправителни сесии:

- І-ва поправителна сесия – през месец юни

Срок за подаване на заявление за явяване на изпити - до 20. 05.2010 г.

- ІІ-ра поправителна сесия - през месец август

Срок за подаване на заявление за явяване на изпити - до 30.07.2010г.

 

Ученици от минали години ако е необходимо се явяват на приравнителни изпити, както следва:

 

Ученици, обучаващи се в самостоятелна форма на обучение при повтаряне на класа се явяват на изпити само по учебни предмети, по които имат оценка Слаб(2), или на изпити на които не са се явили, но на не повече от 2 редовни сесии – януарска и априлска за ученици от 12 клас или майска за ученици от 9,10, 11 и 13 клас в рамките на една учебна година, като редовно посещават консултации.

3. Задължавам класните ръководители д-р Николай Николов Тотев и Таня Георгиева Андреева да уведомят учениците, които се обучават в самостоятелна форма за часа, датата и мястото за провеждане на изпитите.

4.Задължавам г-жа Таня Георгиева Андреева да обяви настоящата заповед в сайта на училището.

5. Контрол върху изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Маргарита Николова Чолакова помощник директор по учебната дейност

Г-жа Десислава Иванова Димитрова – завеждащ АС да връчи настоящата ми заповед срещу подпис на помощник директора по УД и целия педагогически персонал за сведение и изпълнение.

 

ЗАПОВЕД

№ 4488–369

Гр. Айтос, 04 . 01 .20 1 0г.

На основание чл. 84 , ал. 3 , чл., 147, ал. 1, т. 1 от ППЗНП,

чл. 25, чл. 29 б и чл. 29 г от Наредба № 3/ 15.04.2003 година за системата за оценяване

НАРЕЖДАМ:

Да се проведат изпити с учениците от самостоятелна форма на обучение от ІХ, Х, ХІ, ХІІ и ХІІІ-те класове, както следва:

Учебен предмет

Клас

Дата

Час

1.

ЗИП Биология и ЗО

XII

1 0 .0 1

14.00

2.

Икономическа информатика

IX

1 0 .0 1

14.00

3.

Техническо чертане

IX

1 0 .0 1

14.00

4.

Психология и логика

IX

1 0 .0 1

14.00

5.

РМТА

XI , XII

11.01

14.00

6.

Пропедевтика на вътрешните незаразни блести

XI

11.01

14.00

7.

В ътрешни незаразни блести

XII , XIII

11.01

14.00

8.

Животновъдство

XI, XII

11.01

14.00

9.

Фуражопроизводство

IX

11.01

14.00

10.

География и икономика

IX, X

11.01

14.00

11.

Хирургия и ортопедия – пр.

XIII

11.01

14.00

12.

Микроикономика

IX

11.01

14.00

13.

Технология на материалите

IX

11.01

14.00

14.

Бизнес комуникации

XI

11.01

14.00

15.

Право

IX, XI

12.01

14.00

16.

Ботаника – практика

IX

12.01

14.00

17.

Производствена практика

XI , XII , XIII

12.01

14.00

18.

ЗИПП „Болести по дребните животни”

XII

12.01

14.00

19.

ЗИПП „Култура и поведение на участниците в движението по пътищата”

XII

12.01

14.00

20.

Биология и здравно образование

IX, X

12.01

14.00

21.

Ботаника

IX

13.01

14.00

22.

Български език и литература

IX , X , XI , XII

13.01

14.00

23.

Заразни болести

XI

13.01

14.00

24.

Акушерство и гинекология

XII , XIII

13.01

14.00

25.

Ветеринарно – санитарна експертиза и технология на продуктите от животински произход

XIII

13.01

14.00

26.

Хирургия и ортопедия

XIII

13.01

14.00

27.

Техническо чертане

IX

13.01

14.00

28.

Растениевъдство - практика

XII

13.01

14.00

29.

Руски език

IX, X , XII

14.01

14.00

30.

Икономика на предприятието

XI

14.01

14.00

31.

ЗБУТ

XI

14.01

14.00

32.

Акушерство и гинекология – пр.

XII , XIII

14.01

14.00

33.

Организация на ветеринарномедицинската дейност

XI , XIII

14.01

14.00

34.

Почвознание – пр.

XI

14.0 1

14.00

35.

История и цивилизация

X

14.01

14.00

36.

Тропически болести

XI

15.01

14.00

37.

Основи на ветеринарната медицина

XII

15.01

14.00

38.

Икономика

XI , XII

15.01

14.00

39.

ЗИПП „Дерматология”

XIII

15.01

14.00

40.

Основи но животновъдството

IX

15.01

14.00

41.

Английски език

IX, XI

15.01

14.00

42.

Френски език

IX, X, XI

15.01

14.00

43.

Немски език

IX , X

15.01

14.00

44.

Технология на материалите – пр.

XI

15.01

14.00

45.

Обща аграрна политика на Европейския съюз

XII

15.01

14.00

46.

Ветеринарно – санитарна експертиза и технология на продуктите от животински произход – пр.

XIII

18.01

14.00

47.

Пропедевтика на вътрешните незаразни блести – пр .

XI

18.01

14.00

48.

Почвознание

IX

18.01

14.00

49.

Паразитология и инвазионни болести – пр.

XII , XIII

18.01

14.00

50.

Свят и личност

XII

18.01

14.00

51.

Информационни технологии

IX, X

18.01

14.00

52.

Философия

XI

18.01

14.00

53.

Изкуствено осеменяване

XIII

19.01

14.00

54.

Заразни болести – пр.

XI

19.01

14.00

55.

Обработка на почвата

XI

19.01

14.00

56.

Математика

IX , X , XI , XII

19.01

14.00

57.

Паразитология и инвазионни болести

XII

19.01

14.00

58.

Въведение в професията

IX

19.01

14.00

59.

Изкуствено осеменяване – пр.

XIII

20.01

14.00

60.

Микробиология

XI

20.01

14.00

61.

ЧЕП – немски език

XIII

20.01

14.00

62.

С елскостопанска техника

XII , XI

20.01

14.00

63.

Анатомия и физиология

IX

20.01

14.00

64.

Физика

IX, X

20.01

14.00

65.

Маркетинг

XI

20.01

14.00

66.

Етика и право

X

20.01

14.00

67.

Химия и опазване на околната среда

IX, X

21.01

14.00

68.

Микробиология – пр.

XI

21.01

14.00

69.

В ътрешни незаразни блести – пр .

XII , XIII

21.01

14.00

70.

Предприемачество

XII , XIII

21.01

14.00

71.

Физическо възпитание и спорт

XI, XII

21.01

14.00

72.

Анатомия и физиология – пр.

IX

22.01

14.00

73.

Работа в работилница

IX

22.01

14.00

74.

Безопасност на движението по пътищата

XI

22.01

14.00

75.

С елскостопанска техника – пр.

XII

22.01

14.00

76.

Счетоводство на предприятието

XI

22.01

14.00

77.

Дивечознание

XI , XIII

22.01

14.00

V. Резултатите от изпитите да бъдат обявени до 16 часа на 27.0 1 .2010г.

VІ.Контрол върху изпълнението на заповедта възлагам на госпожа Маргарита Николова Чолакова помощник директор по УД.

VІІ. Класните ръководители на учениците от самостоятелна форма на обучение да запознаят учениците с датата, мястото и началния час на изпита, както срока и мястото за оповестяване на резултатите поставени на общодостъпно място най-рано три дни преди изпитите.

VІІІ. Г-жа Десислава Иванова Димитрова – завеждащ АС да постави заповедта за провеждане на изпитите на видно място.

Г-жа Десислава Иванова Димитрова – завеждащ АС да връчи настоящата ми заповед срещу подпис на помощник директора по учебната дейност, класните ръководители, председателите и членовете на комисиите по организиране на изпитите и членовете на комисиите по оценяване за сведение и изпълнение.

ДИРЕКТОР: ……………………

Т. Чакъров

 

2022/2023 учебна година

Заповед за консултации1срок

Заповед за организиране на СФО

Програма за усвояване на български език

Правилник за дейността на училището

План за подкрепа на личностното развитие

Програма за равни възможности

План за превенция на ранно напускане на училище

Мерки за повишаване качеството на образованието

Годишен план за учебно-възпитателна работа

Етичен кодекс

Стратегия ПГСС

Графици и програми за допълнително обучение за обща подкрепа:

8 - ми клас БЕЛ; 9 - ти клас БЕЛ; 10 - ти клас БЕЛ; 11 - т и клас БЕЛ

8 - ми клас Математика; 9 - ти клас Математика; 10 - ти клас Математика; 11 - ти клас Математика

Заповед за консултации 2 срок

 

Документи по ЗЗЛД:

1.Политика за защита на личните данни в ПГСС

2.Инструкция по Защита на личните данни

3.Вътрешни правила по защита на личните данни

4. Политика за поверителност на личните данни

 

2023/2024 учебна година

В подкрепа на инициативата "Вместо цвете, нека подарим надежда"

Eкипът на Професионална гимназия по селско стопанство "Златна нива" отправя апел към ученици, родители и учители да се присъединят към организираната благотворителна инициатива "Вместо цвете, нека подарим надежда". Събраните средства ще бъдат дарени за подпомагане на пострадалите от наводненията в община Царево.

Вместо да купувате букети за първия учебен ден, пуснете предвидените суми в специално пригодена кутия, която ще намерите на 15 септември в двора на училището.Нека заедно помогнем учебната година да започне успешно и за децата от засегнатите райони".

Документи:

Етичен кодекс

Училищни учебни планове

Правилник за дейността на училището

Стратегия ПГСС

Годишен план за дейността на училището

Заповед за утвърждаване на СФО

 

МЕХАНИЗЪМ
за повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за подобряване на сигурността на средата в училище посредством предотвратяване на разпространението и употребата на наркотични вещества

Схеми механизъм

Информация за норм.база и ф-ии на различните институции

Информация за помощни материали

Механизъм наркотични вещества

Квалификации на педагогически специалисти, организирани от ПГСС "Златна нива" гр.Айтос

2023/2024 учебна година

1. Тема на обучението: „Интерактивни платформи за обучение“

2. Място на провеждане: Хотел „EMERALD BEACH RESORT & SPA“ Равда

3. Период на провеждане: м. декември 2023г.

4. Начален и краен час: от 8,30ч. на 15.12.2023г до 16,30ч. на 16.12.2023г.

5. Наименование на обучителната организация: „ORAK ACADEMY“    

6. Брой на педагогически специалисти, зявили желание за участие: 18