Свободни места за ученици за учебната 2023 / 2024 година по професии:

Професия : Техник - растениевъд - 1 място

Професия: Икономист - 5

Приети ученици на 5-то класиране за попълване на свободни места след IV - ти етап

1.вх.№76/4.09.2023г., професия "Икономист", сп. "Земеделско стопанство", БАЛ - 146т.

2. вх.№73/18.08.2023г., професия"Икономист", сп. "Земеделско стопанство", БАЛ - 133т.

3. вх.№75/18.08.2023г., професия "Техник - растениевъд", сп."Трайни насаждения", БАЛ - 150т.

4. вх.№74/18.08.2023г., професия"Техник - растениевъд", сп."Трайни насаждения", БАЛ - 52т.

 

Свободни места за ученици за учебната 2022 / 2023 година по професии:

Професия : Техник - растениевъд - 16 места

Професия: Икономист - 1

Държавен план - прием за учебната 2022 / 2023 година

 

Професионална гимназия по селско стопанство "Златна нива" гр. Айтос ще приема ученици в VIII клас по три професии:

1. Професия Техник - растениевъд, специалност Трайни насаждения - 26 ученика

2. Професия Органидатор на туристическа агентска дейност, специалност Селски туризъм - 26 ученика

3. Професия Икономист, специалност Земеделско стопанство - 26 ученика

https://www.facebook.com/1413370690/videos/2734554716678730/

График
за дейностите по приемането на ученици в държавни и общински училища за учебната 2021-2022 г., съгласно

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование


1

Подаване на документи за участие в приема на ученици по НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

05  - 07 юли 2022 г.

2

Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.

до 12 юли 2022 г.

3

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране.

 13 - 15 юли 2022 г.

4

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране.

до 20 юли 2022 г.

5

Записване на приетите ученици на втори етап на класиране.

21- 22 юли 2022 г.

6

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране.

25 юли 2022 г.

7

Подаване на документи за участие в трети етап на класиране.

26 - 27 юли 2022 г.

8

Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране.

29 юли 2022 г.

9

Записване на приетите ученици на трети етап на класиране.

01 - 02 август 2022 г.

10

Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране.

 до 03 август 2022 г.

11

Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.

определя се от директора на училището до 10.09.2022 г. вкл.

12

Утвърждаване на осъществения държавен план-прием.

до 14.09.2022 г. вкл.

Заповед комисия по приема в ПГСС "Златна нива" гр.Айтос