Назад

График за дейностите по приемането на ученици в ПГСС "Златна нива" за учебната 2018/2019 г. съгласно Наредба №10 от 01.09.2016г. след завършено основно образование

 

Държавен план - прием за учебната 2018 / 2019 година

През 2018 - 2019 година в ПГСС "Златна нива" град Айтос

ще се извършва прием по следните професии и специалности:

Професионално направление, професия, специалност
Срок на обучение

Брой

паралелки

Брой

ученици

Приемни изпити
Балообразуващи предмети
Тест 1
Тест 2
Дневна форма на обучение, прием след 7 ми клас                
Направление: Растениевъдство и животновъдство                
Професия: Техник растениевъд                
Специалност: Трайни насаждения 4 1 26 2БЕЛ БЕЛ Биология Химия
                 
Направление: Администрация и управление                
Професия: Икономист                
Специалност: Земеделско стопанство 4 1 26 2БЕЛ БЕЛ География Математика
                 
Направление: Пътувания, туризъм и свободно време                
Професия: Организатор на туристическа агентска дейност                
Специалност: Селски туризъм 4 1 26 2БЕЛ БЕЛ География Математика
                 
Направление: Паркове и градини                
Професия: Техник - озеленител                
Специалност: Цветарство 4 1 26 2БЕЛ БЕЛ Биология