Проекти, по които се работи в ПГСС "Златна нива":

2016/2017 г.

Проект: BG05M2OP001-2.004-0004 Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности Твоят час - фаза 1 , финансиран от Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", съфинансиран от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

http://tvoiatchas.mon.bg/

http://89.252.196.221/

 

1.Проект: Училищен център за интеграция "Заедно у дома, заедно в Европа"

2.Проект:BG 051PO001 - 4.2.05 - 0001 "Да направим училището привлекателно за младите хора" ("УСПЕХ")

3.Проект, с който учебното заведение кандидаства по

Конкурсната процедура 33.9 - 2011 към Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

НП "ИКТ в училище"

2014 - 2015 учебна година

Проект: Платформа за електронно обучение