назад

 

ПРОФЕСИЯ ТЕХНИК - РАСТЕНИЕВЪД

 

Учениците изучават:

Технологичните процеси при отглеждането на селскостопански култури,

производство на екологично чиста продукция, земеделска техника и

машини в селското стопанство,

обща аграрна политика на Европейския съюз и др.

 

В края на обучението си нашите учениците получават :

 

  • Диплома за средно образование
  • Свидетелство за втора и трета степен на професионална квалификация 
  • Правоспособност за водач на МПС категория Ткт, В и Твк

 

УЧЕБЕН ПЛАН

за 11 и 12 клас

Учебни предмети
Класове
ІХ
Х
ХІ
ХІІ

Всичко

уч.часове

18 18 18 18 18 18 18 13
Седмичен брой на часовете
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13
  А.Задължителна образователна подготовка (ЗП)
1.
Български език и литература
                 
 
Български език и литература
3 3 3 3 3 3 3 3 417
2.
Чужди езици
                 
 
І чужд език
3 3 4 4 3 3     360
 
ІІ чужд език
2 2 2 2         144
3.
Математика, информатика и информационни технологии
                 
 
Математика
2 2 2 2 2 2 2 2 278
 
Информатика
2 2             72
 
Информационни технологии
1 1 1 1         72
4.
Обществени науки и гражданско образование
                 
 
История и цивилизация
2 2 2 2 2 2     216
 
География и икономика
1 2 1 2         108
 
Психология и логика
2 1             54
 
Етика и право
    2 1         54
 
Философия
        1 1     36
 
Свят и личност
            2 2 62
5.
Природни науки и екология
                 
 
Биология и здравно образование
2 2 1 1         108
 
Физика и астрономия
2 2 1 1         108
 
Химия и опазване на околната среда
2 2 1 1         108
6.
Физическа култура и спорт
                 
 
Физическа култура и спорт
2 2 2 2 2 2 2 2 278
 
Всичко А:
26 26 21 21 12 12 10 10 2475
 
 
Б.Задължителна професионална подготовка
                 
 
Б.1.Обща професионална подготовка
                 
1.
Здравословни и безопасни условия на труд
        2       36
2.
Икономика
    1 2         54
3.
Предприемачество
        2 1     54
 
Б.2.Отраслова професионална подготовка
                 
1.
Чужд език по професията
            3 3 93
2.
Техническо чертане
2               36
3.
Трактори и автомобили
    2 1         54
4.
Безопасност на движението по пътищата
        2       36
 
Б.3.Специфична професионална подготовка за специалност трайни насаждения
                 
1.
Земеделие с почвознание
2 2             72
2.
Ботаника
2 2             72
3.
Растениевъдство
    3 2 4 3     216
4.
Трайни насаждения
            3 3 93
5.
Растителна защита
            2 2 62
6.
Експлоатация на земеделска техника
              2 26
7.
Селскостопанска техника
        3 3 2   144
8.
Учебна практика:
  2 4 5 7 7 8 8 1070
8.1.
Растениевъдство
    2 3 3 4     216
8.2.
Земеделие с почвознание
  2             36
8.3.
Трактори и автомобили
    2 2         72
8.4.
Селскостопанска техника
        2 3 3   144
8.5.
Работа с машинно-тракторни агрегати
            2 2 62
8.6.
Трайни насаждения
            3 3 93
8.7.
Растителна защита
              3 39
 
Производствена практика
        2с.х30 уч.ч. 2 2 122
 
Всичко Б:
6 6 10 10 16 16 20 20 1832
 
В.Задължително избираема подготовка (ЗИП)
        3 3 3 3 201
 
Всичко А+Б+В:
32 32 32 32 32 32 32 32 4508

Учебни планове: 8 клас, 9 клас, 10 клас